Middelen
Wij zetten een aantal doeltreffende middelen in om de scheepvaarthinder te beperken tot maximaal 30 minuten vertraging. Deze middelen zijn onder te verdelen in communicatie en uitvoering.
Communicatie
Vroegtijdige signalisatie is voorzien langs het Julianakanaal doormiddel van bouwborden en informatieborden bij sluizen Limmel en Born. Op deze borden wordt aangegeven dat er werkzaamheden zijn op het kanaal en dat er gebruik wordt gemaakt van AIS.
Bouwbord          Werk in Uitvoering
Bouwbord                                Werk in Uitvoering                    
De werkzaamheden en bijbehorende planning en locaties worden door de vaarwegbeheerder via een BAS-bericht bekendgemaakt. Wij zorgen hierbij voor een actuele en correcte tekst en planning.
Daarnaast informeren we de scheepvaart over de alternatieve Willemsroute, een alternatief via de Zuid-Willemsvaart, met name voor de recreatievaart.
Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden in het recreatieseizoen zal een steward aanwezig zijn bij sluis Born, waar hij informatie zal geven over de werkzaamheden en het project.
Uitvoering
Afbakening werkgrenzen
De werkgrenzen worden duidelijk aangegeven middels seinvoering.
Seinvoering
Voorbeeld seinvoering
Bebording, markering en signalering
Voor de start van de werkzaamheden wordt het betreffende vaarweggedeelte voorzien van de benodigde bebording en overige verkeerstekens. De bebording die in onderstaande illustratie is weergegeven, wordt voor zowel opvarende als afvarende schepen op de oever aangebracht op enige afstand tot de daadwerkelijke werkzaamheden.
Bebording
Bebording
Vaarwegbreedte
Voor een goede doorstroming en minimale hinder is een voldoende brede vaarweg essentieel. Wij realiseren dit door een minimale passeerstrook van 18 meter breed te garanderen voor het gehele kanaal, met uitzondering van Bocht Elsloo (KM 9.900 – KM 11.300) waar een passeerbreedte van 22 meter wordt gegarandeerd.
Spudpalen
Door het gebruik van spudpalen (verticale buizenconstructie met stempel) is de positie van de ponton verzekerd, waardoor de hierboven genoemde passeerbreedte gegarandeerd kan worden, en het materieel door bijvoorbeeld boeggolven van passerende schepen niet uit positie gebracht kan worden.
Uitwijken voor scheepvaart
Waar en wanneer mogelijk en nodig zal het werkmaterieel voor de scheepvaart direct uitwijken. hiertoe beschikt het werkmaterieel over eigen voortstuwing of een assistentievaartuig.
Snelheidsbeperking
Alleen met medewerking van de scheepvaart aanwezig op het Julianakanaal kunnen wij een optimale veiligheid garanderen. Daarom geldt ter plaatse van de daadwerkelijke werkzaamheden voor de scheepvaart een maximale snelheid van 6 kilometer per uur.
Scheepvaartverkeersbegeleiding
In de bocht van Elsloo wordt scheepvaartbegeleiding ingezet. Voor de scheepvaartverkeersbegeleiding hebben we een professioneel bedrijf met ervaring op het gebied van scheepvaartbegeleiding ingehuurd. De vaartuigen die zij inzetten zijn voorzien van de benodigde communicatiemiddelen zoals radar, AIS en marifoon. De scheepvaartbegeleiding wordt in principe uitgevoerd met twee patrouillevaartuigen bemand met een schipper en een scheepvaartbegeleider. In situaties met veel overzicht en weinig hinder zal de verkeersbegeleider op het werkschip plaatsnemen. Van daaruit houdt hij via de marifoon contact met de scheepvaart.
Marifoon
Voor de maritieme communicatie en het nautisch berichtenverkeer over een korte afstand, is het werkmaterieel voorzien van een marifoon. Deze wordt gebruikt voor communicatie (VHF10) met het scheepvaartverkeer.
AIS
Het varend werkmaterieel wordt voorzien van een ‘Inland Automatic Identification System (AIS)’ zodat deze zichtbaar zijn via AIS.